Projecten
 
Onkruidbestrijding - afgerond
De inzet van best practices onkruidbestrijding in de teelt van laanbomen in de regio Rivierenland is tot nog toe vrij beperkt. Dit heeft vooral te maken met de toepasbaarheid van de mechanische methoden op de rivierkleigronden. Daarnaast speelt de hoge arbeidsinzet een grote rol. Uit de inventarisatie blijkt wel dat de resultaten met de mechanische onkruidbestrijding op de bedrijven bemoedigend zijn.... » lees meer
Gebruik van groene middelen - afgerond
Hoewel het middelengebruik in de regio Rivierenland in de laanbomenteelt relatief laag is, worden toch norm-overschrijdende middelen in het oppervlaktewater gevonden. Omschakeling naar de toepassing van groene middelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van de norm overschrijdingen.
... » lees meer
Gotenteelt - afgerond
Meerjarige teelt in goten. ... » lees meer
Verkenning sensing van boven - afgerond

Sensing vanuit satellieten neemt sterk toe. Op basis van deze beelden kunnen afwijkingen worden vastgesteld en zo mogelijk beslisregels worden opgesteld. Voor de boomkwekerij is het echter nodig om dichterbij het gewas te meten. Die technieken zijn beschikbaar (UAV), maar gebruik van deze technieken in de boomkwekerij en vooral vertaling van beelden naar taakacties staat nog in de kinderschoenen. De boomkwekerij moet die handschoen zelf opnemen, zo ook de laanboomsector.

In dit project wordt daartoe een start gemaakt voor de laanbomen in de regio Opheusden.

... » lees meer
Warmte-krachtkoppeling - afgerond

In de laanboomteelt komen aanzienlijke hoeveelheden snoei- en afvalhout vrij. Op dit moment wordt het overtollige hout versnipperd of afgevoerd of verbrand op hopen. Dit kan anders.

... » lees meer
Water- en nutriëntenmanagement - afgerond

Kennis en inzicht ontwikkelen in het gebruik van sensoren voor water- en nutriëntenmanagement.

 

... » lees meer
Ondernemersnetwerk activiteitenbesluit - afgerond

Het bespreken van de gevolgen van het activiteitenbesluit

... » lees meer
Plantgezondheid en weerbaarheid - afgerond
Inzicht verkrijgen in ziekten en plagen die samengaan met het gebruik nieuwe systemen. ... » lees meer
Verkenning precisie laanboomteelt - afgerond

Voor de laanboomteelt is precisieplant de basis voor verdere precisie-landbouw toepassingen

... » lees meer
Duurzaam telen - afgerond

Duurzaam telen kent vele facetten. In dit project lag de nadruk op duurzaam omgaan met water.

... » lees meer
Kluitloze bomen in de keten - afgerond
Met kluit wordt het beste deel van de bodem afgevoerd. Afvoeren van grond is echter niet duurzaam en kluiten zijn arbeidsintensief. In een proefproject op een praktijkbedrijf is onderzocht of het werken met kluitloze bomen in de praktijk haalbaar is.

De rapportage is bijgevoegd.
... » lees meer
Intergemeentelijke integrale Strategische Visie Laanboomteelt - afgerond
Opstellen van een ISVL waarbij de gehele laanboomsector in de regio in beeld wordt gebracht. ... » lees meer
Agro Business Centrum (ABC) - afgerond
Met dit project ondersteunde het Laanboompact de gemeente bij het inrichten en ontwikkelen van het ABC op basis van drie geïnteresseerde bedrijven. ... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Voortzetting samenwerking Greenport Gelderland en provincie

Met gedeputeerde Drenth is onlangs een gesprek gevoerd over de voortgang en ontwikkelingen van Greenport Gelderland voor de komende jaren. Rian Verwoert, voorzitter van Greenport Gelderland: "In de nieuwe periode van gedeputeerde staten staat Greenport Gelderland prominent in het Gelderse programma.” Belangrijke thema’s waar de komende tijd aandacht aan wordt besteed zijn  duurzaamheid, energie en onderwijs en arbeidsmarkt.

 

In de zomer van 2019 publiceerde Greenport Gelderland de versnellingsagenda  Duurzaam Verder, met een programma voor de ontwikkeling van de Gelderse tuinbouw naar 2030. Deze werd goed ontvangen bij omringende partijen. Hierop volgend werd onlangs een gesprek gevoerd met gedeputeerde Drenth over de voortgang en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Beschikbare middelen

Rian Verwoert is blij met de positieve inbreng van beide kanten. "In de nieuwe periode van gedeputeerde staten staat Greenport Gelderland prominent in het Gelderse programma. Er zijn in ieder geval gelden beschikbaar voor het ondersteunen van de organisatiestructuur met de pacten. Ook is er weer kapitaal gereserveerd voor het Greenport Innovatiefonds. Daarnaast zijn er middelen bij de provincie voor grootschalige projectaanvragen op concrete thema’s als energie en duurzaamheid.”

 

Onderwijs en arbeidsmarkt

Ook de onderwijsagenda werd doorgenomen. Erik Kaemingk is hierbij betrokken vanuit Greenport Gelderland. Kaemingk: "Binnen Greenports Nederland is naar aanleiding van het Tuinbouwakkoord een thematafel Arbeidsmarkt en Onderwijs opgericht. Hierin wordt de komende tijd gewerkt aan een programma-aanpak dat in dezelfde lijn ligt als de opzet die binnen Greenport Gelderland wordt uitgerold. Het uiteindelijke doel is dat alle tuinbouwondernemers in Nederland een bedrijfsopleidingsplan krijgen met subsidie voor werknemers en werkgevers. Op 4 december wordt dit programma besproken met de overige Greenports op het provinciehuis in Arnhem.”  

 

In Gelderland is nog ruimte voor ondernemers om bedrijfsopleidingsplannen te maken. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de scholingsconsulent die is aangesteld voor hun gebied.

 

Goede samenwerking

Verwoert is positief over de onderlinge verstandhouding met de provincie. "Als Greenport Gelderland zijn we blij dat gedeputeerde Drenth in de nieuwe periode is aangebleven. Zeker in de beweeglijke tijden waarin de sector zich bevindt is dat fijn. We weten elkaar ook goed te vinden op het moment dat het nodig is, dat is essentieel voor een goede samenwerking.” De afvaardiging van Gelderland aan de tafel van Greenports Nederland werd tot voor kort ingevuld door Marianne Schuurmans, voormalig burgermeester van Lingewaard. "Binnenkort hopen we een opvolger voor haar te hebben”.

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA