Projecten
 
Onkruidbestrijding - afgerond
De inzet van best practices onkruidbestrijding in de teelt van laanbomen in de regio Rivierenland is tot nog toe vrij beperkt. Dit heeft vooral te maken met de toepasbaarheid van de mechanische methoden op de rivierkleigronden. Daarnaast speelt de hoge arbeidsinzet een grote rol. Uit de inventarisatie blijkt wel dat de resultaten met de mechanische onkruidbestrijding op de bedrijven bemoedigend zijn.... » lees meer
Gebruik van groene middelen - afgerond
Hoewel het middelengebruik in de regio Rivierenland in de laanbomenteelt relatief laag is, worden toch norm-overschrijdende middelen in het oppervlaktewater gevonden. Omschakeling naar de toepassing van groene middelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van de norm overschrijdingen.
... » lees meer
Gotenteelt - afgerond
Meerjarige teelt in goten. ... » lees meer
Verkenning sensing van boven - afgerond

Sensing vanuit satellieten neemt sterk toe. Op basis van deze beelden kunnen afwijkingen worden vastgesteld en zo mogelijk beslisregels worden opgesteld. Voor de boomkwekerij is het echter nodig om dichterbij het gewas te meten. Die technieken zijn beschikbaar (UAV), maar gebruik van deze technieken in de boomkwekerij en vooral vertaling van beelden naar taakacties staat nog in de kinderschoenen. De boomkwekerij moet die handschoen zelf opnemen, zo ook de laanboomsector.

In dit project wordt daartoe een start gemaakt voor de laanbomen in de regio Opheusden.

... » lees meer
Warmte-krachtkoppeling - afgerond

In de laanboomteelt komen aanzienlijke hoeveelheden snoei- en afvalhout vrij. Op dit moment wordt het overtollige hout versnipperd of afgevoerd of verbrand op hopen. Dit kan anders.

... » lees meer
Water- en nutriëntenmanagement - afgerond

Kennis en inzicht ontwikkelen in het gebruik van sensoren voor water- en nutriëntenmanagement.

 

... » lees meer
Ondernemersnetwerk activiteitenbesluit - afgerond

Het bespreken van de gevolgen van het activiteitenbesluit

... » lees meer
Plantgezondheid en weerbaarheid - afgerond
Inzicht verkrijgen in ziekten en plagen die samengaan met het gebruik nieuwe systemen. ... » lees meer
Verkenning precisie laanboomteelt - afgerond

Voor de laanboomteelt is precisieplant de basis voor verdere precisie-landbouw toepassingen

... » lees meer
Duurzaam telen - afgerond

Duurzaam telen kent vele facetten. In dit project lag de nadruk op duurzaam omgaan met water.

... » lees meer
Kluitloze bomen in de keten - afgerond
Met kluit wordt het beste deel van de bodem afgevoerd. Afvoeren van grond is echter niet duurzaam en kluiten zijn arbeidsintensief. In een proefproject op een praktijkbedrijf is onderzocht of het werken met kluitloze bomen in de praktijk haalbaar is.

De rapportage is bijgevoegd.
... » lees meer
Intergemeentelijke integrale Strategische Visie Laanboomteelt - afgerond
Opstellen van een ISVL waarbij de gehele laanboomsector in de regio in beeld wordt gebracht. ... » lees meer
Agro Business Centrum (ABC) - afgerond
Met dit project ondersteunde het Laanboompact de gemeente bij het inrichten en ontwikkelen van het ABC op basis van drie geïnteresseerde bedrijven. ... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Greenport Gelderland behoort tot de zeven Greenports

Greenport Gelderland mag zich rekenen tot een van de zeven greenports in Nederland. In maart tekenden zowel Greenport Gelderland als provincie Gelderland het nationale Tuinbouwakkoord. Naast de Greenports en sectorpartijen zette minister Carola Schouten van LNV haar handtekening onder het akkoord. Een belangrijke stap vooruit voor de tuinbouwsector in Gelderland.

Tijdens het Nationaal Tuinbouw Congres in Berkel en Rodenrijs (Zuid-Holland) werd Greenport Gelderland s genoemd als een van de zeven belangrijke tuinbouwgebieden in Nederland. Gelderland staat zelfs op de vierde plaats op het gebied van omzet. Gedeputeerde Drenth: ‘Dit is een mooie stap voor ons tuinbouwcluster, en een erkenning van Gelderland als belangrijk tuinbouwgebied. Je hebt het hier over een moderne sector die echt vooroploopt in Nederland. En daar is hard aan gewerkt. Dit hebben we samen voor elkaar gekregen en daar mogen we trots op zijn.’

Energieneutraal
De provincie Gelderland heeft ongeveer 800 hectare glastuinbouw, 4500 hectare fruitteelt en 1200 hectare laanboomteelt. De tuinbouwsector wil energieneutraal worden. Juist daarvoor is het Tuinbouwakkoord belangrijk. Het verlagen van het energiegebruik is namelijk een van de prioriteiten in het akkoord.

Tuinbouwakkoord
Jaap Bond, voorzitter van Greenports Nederland, opende het Nationaal Tuinbouwcongres. Het congres werd georganiseerd door Greenports Nederland en Greenport Holland: ‘Met dit Tuinbouwakkoord slaan we als gehele sector de handen ineen, om mondiaal koploper te blijven en als tuinbouw bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.’

Volgens minister Schouten wordt in het Tuinbouwakkoord visie gegeven aan een circulaire tuinbouwsector. ‘De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het akkoord, waarmee richting wordt gegeven aan de opgave voor een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor.’

Partijen
In totaal 35 partijen ondertekenden het akkoord. Via het tuinbouwakkoord werkt de hele tuinbouwsector, van bloembollen tot glastuinbouw, samen met overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een aantal thema’s. Deze zijn belangrijk voor een circulaire, duurzame tuinbouw met een goede internationale concurrentiepositie. Daarbij zijn 7 prioriteiten gesteld: energie, modernisering van het tuinbouwgebied, leveren van zo vers mogelijke producten, gezonde planten en gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering.

Op basis van het akkoord conformeren de partijen zich aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. De uitvoeringsagenda sluit aan op de visie van het ministerie van LNV ‘Waardevol en Verbonden’ en het nationale Klimaatakkoord.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA