Welkom

Het Laanboompact is een initiatief van de Tree Centre Opheusden, gemeente Neder-Betuwe,  gemeente Overbetuwe, gemeente Buren, Provincie Gelderland en Rabobank West Betuwe.

Doelstelling van het Laanboompact is het versterken van de laanboomsector in de Betuwe. De laanboomteelt is een belangrijke bedrijfstak in de Betuwe. Rond Opheusden zijn 160 kwekers en handelsbedrijven actief, die samen met toeleverende en dienstverlenende bedrijven voor ruim negenhonderd voltijds arbeidsplaatsen zorgen. Het gebied is goed ontsloten via de snelwegen A2, A50 en A15.  De samenwerking in het pact krijgt gestalte via projecten, bijeenkomsten, promotieactiviteiten, werkgroepen enz.


Maatschappelijk belang

De boomkwekerij is van vitaal belang voor de samenleving. Bomen en groen zijn goed voor de economie en werkgelegenheid. Bovendien leveren ze een belangrijke bijdrage aan een mooie en gezonde leefomgeving: thuis, op het werk, in de wijk, in de natuur. Maar bovenal dragen bomen en groen bij aan een goed klimaat door het opnemen van CO2 en fijnstof uit de lucht. Groen is leven!


Boomteelt in Nederland

Nederland neemt al jaren een leidende positie in op de wereldmarkt voor boomkwekerijproducten. Ca. 65% van de productie wordt geëxporteerd naar meer dan 65 landen. Kenmerkend voor de boomkwekerij zijn het brede productenpakket en de concentratie in centra: In de regio Boskoop ligt het accent op sierheesters en coniferen. Zundert is al jaren het hart van de Nederlandse teelt van bos- en haagplantsoen. Limburg (Lottum) en noordoost Groningen zijn vooral bekend door rozen en rozenonderstammen. In Noord Brabant (Haaren, Oudenbosch) en rond Opheusden worden vooral Laan-, bos- en parkbomen geteeld. De teelt van fruitbomen vindt vooral plaats in Flevoland, Limburg, Noord Brabant en Zeeland. Tot slot ligt in de Bollenstreek het accent op vaste planten.


Werkgebied

De begrenzing van het laanboomteeltcentrum Opheusden en omgeving wordt ruwweg bepaald door de Neder Rijn, de spoorlijn Arnhem - Nijmegen, de Waal en het Amsterdam Rijnkanaal. In beperkte mate vindt er ook ten noorden van de Neder Rijn teelt van laanbomen plaats.


Historie

De Laanboomteelt in de Betuwe kent een lange historie en traditie. Al rond 1400 wordt melding gemaakt van boomteeltactiviteiten in het gebied en rond 1650 werden er reeds fruit, hop en (vrucht)bomen gekweekt, mede vanwege de gunstige bodemeigenschappen en klimatologische omstandigheden. De teelt en het aantal bedrijven heeft zich sindsdien langzaam uitgebreid maar is vooral na de 2e wereldoorlog sterk toegenomen met name door de mechanisatie. Boomkwekers hebben zich reeds lang georganiseerd. In 2007 werd het 75 jarig jubileum van de Boomkwekersvereniging kring Opheusden e.o. gevierd. Deze boonkwekersvereniging is in 2015 overgegaan in Tree Centre Opheusden


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA