Projecten
 
Emissiereductie water - Lopend
Vanuit het "Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen" zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden. ... » lees meer
Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten - Lopend
Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. Dit project omvat de Afstemming van de Omgevingsvisies tussen gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe en gemeente Buren. ... » lees meer
Ontwikkeling Laanboomhuis - Lopend
Diverse partijen werken samen aan de ontwikkeling van een Laanboomhuis op het Agro Business Centre (ABC) in Opheusden, wat hét visitekaartje voor de laanboomteelt in de regio en het hart van het bedrijventerrein moet worden.... » lees meer
Marktinnovaties - Lopend
In dit meerjarig project wordt op verschillende manieren gewerkt aan marktinnovatie door de laanboomsector. Onderwerpen zijn onder andere Green Cities, gebruik van bomen voor andere toepassingen en markten en Climate Trees. ... » lees meer
Regionaal data- en informatiesysteem - Lopend
Momenteel weten we op regionaal niveau niet wie, welke data wanneer en waarvoor nodig heeft. Met dit project onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een regionaal informatie- en datasysteem. ... » lees meer
Versterken ketenafzet - Lopend
Dit project is erop gericht om de logistiek binnen de keten te optimaliseren.... » lees meer
Ontwerp TCO Tuin - Lopend
Dit project is gericht op het ontwerpen van een ontmoetingsplek in de vorm van een TCO Tuin en daarmee de mogelijkheid voor het faciliteren van de dialoog.... » lees meer
Leren en innoveren in de boomteelt - Lopend
Leren en innoveren in de boomteelt is gestart om scholing in de sector te stimuleren.... » lees meer
Gebiedsgerichte ziekten en plagen - Lopend
Dit project is gericht op het stimuleren van een gebiedsgerichte aanpak voor de preventie van ziekten en plagen.... » lees meer
Groenbemesters - Lopend
In de boomkwekerij is het gebruik van groenbemesters in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Welke positieve en negatieve effecten heeft het gebruik op de laanboomteelt?... » lees meer
Groene Etalage - Lopend
Dit project is gericht op het ontwikkelen van een gestructureerde samenwerking tussen gemeenten en overheden. ... » lees meer
Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw - Lopend
Dit project is gericht op het bepalen welke invulling het gebouw naast het Laanboomhuis het beste kan krijgen: broedplaats of bedrijfsverzamelgebouw. ... » lees meer
Grasstroken in de teelt van laanbomen - Lopend
Dit project is gericht op het vaststellen van het effect van grasstroken op de groei van laanbomen met en zonder aanvullende maatregelen, met name op het gebied van watergift.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Marktinnovaties - Lopend

In dit meerjarig project wordt op verschillende manieren gewerkt aan marktinnovatie door de laanboomsector. Onderwerpen zijn onder andere Green Cities (nieuwe boomsoorten en distributiekanalen voor grote stedelijke gebieden), gebruik van bomen (en inhoud-stoffen daaruit) voor andere toepassingen en markten en Climate Trees (een soortentabel waarin inzichtelijk wordt wat de invloed van verschillende boomsoorten op de leefomgeving is). Invulling hiervan vindt plaats door middel van haalbaarheidsonderzoeken, ronde tafelgesprekken, excursies, demonstraties en pilotprojecten.

 

Doelstellingen van het project:

Onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe marktconcepten met als doel:

 • Marktvergroting en verruiming
 • Verbeteren van het rendement
 • Vergroten van het onderscheidend vermogen
 • Versterken van de onderhandelingspositie naar afnemer

Activiteiten:

 1. Voorbereiding: Plan van aanpak voorbereidingsfase, activiteiten gericht op bewustwording, kennisontwikkeling en deskresearch, bespreken voorbeeldactiviteiten/projecten uit andere sectoren en pacten, planvorming, nader uitwerken activiteiten en opstellen plan van aanpak fase 2.
 2. Ontwikkeling: Uitwerken een visie op marktinnovatie, uitvoeren drie pilotprojecten, uitvoeren vijf demo's (ontwikkelen, presenteren, communicatie), plan van aanpak fase 3.
 3. Implementatie: Opschalen/verbreden pilotprojecten, structuur voor beheer en vernieuwing demo's.

 

Deelnemers:

 • Laanboomkwekers en handelsbedrijven aangesloten bij TCO

 • Afnemers van Laanboom producten (vanuit verschillende markten)

 • Gemeenten (bijv.: Neder-Betuwe, Overbetuwe en Buren)

 • Architecten en stedenbouwkundigen

 • Kennisinstellingen en brancheorganisaties (bijv. Anthos)

Beoogde looptijd van het project:

Oktober 2017 - voorjaar 2020 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA