Projecten
 
Emissiereductie water - Lopend
Vanuit het "Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen" zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden. ... » lees meer
Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten - Lopend
Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. Dit project omvat de Afstemming van de Omgevingsvisies tussen gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe en gemeente Buren. ... » lees meer
Ontwikkeling Laanboomhuis - Lopend
Diverse partijen werken samen aan de ontwikkeling van een Laanboomhuis op het Agro Business Centre (ABC) in Opheusden, wat hét visitekaartje voor de laanboomteelt in de regio en het hart van het bedrijventerrein moet worden.... » lees meer
Marktinnovaties - Lopend
In dit meerjarig project wordt op verschillende manieren gewerkt aan marktinnovatie door de laanboomsector. Onderwerpen zijn onder andere Green Cities, gebruik van bomen voor andere toepassingen en markten en Climate Trees. ... » lees meer
Regionaal data- en informatiesysteem - Lopend
Momenteel weten we op regionaal niveau niet wie, welke data wanneer en waarvoor nodig heeft. Met dit project onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een regionaal informatie- en datasysteem. ... » lees meer
Versterken ketenafzet - Lopend
Dit project is erop gericht om de logistiek binnen de keten te optimaliseren.... » lees meer
Ontwerp TCO Tuin - Lopend
Dit project is gericht op het ontwerpen van een ontmoetingsplek in de vorm van een TCO Tuin en daarmee de mogelijkheid voor het faciliteren van de dialoog.... » lees meer
Leren en innoveren in de boomteelt - Lopend
Leren en innoveren in de boomteelt is gestart om scholing in de sector te stimuleren.... » lees meer
Gebiedsgerichte ziekten en plagen - Lopend
Dit project is gericht op het stimuleren van een gebiedsgerichte aanpak voor de preventie van ziekten en plagen.... » lees meer
Groenbemesters - Lopend
In de boomkwekerij is het gebruik van groenbemesters in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Welke positieve en negatieve effecten heeft het gebruik op de laanboomteelt?... » lees meer
Groene Etalage - Lopend
Dit project is gericht op het ontwikkelen van een gestructureerde samenwerking tussen gemeenten en overheden. ... » lees meer
Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw - Lopend
Dit project is gericht op het bepalen welke invulling het gebouw naast het Laanboomhuis het beste kan krijgen: broedplaats of bedrijfsverzamelgebouw. ... » lees meer
Grasstroken in de teelt van laanbomen - Lopend
Dit project is gericht op het vaststellen van het effect van grasstroken op de groei van laanbomen met en zonder aanvullende maatregelen, met name op het gebied van watergift.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
2020 heeft vooral veerkracht van en verbinding tussen de leden laten zien

"We hebben geanticipeerd op ontwikkelingen waarvan we nooit hadden kunnen bedenken daarmee geconfronteerd te worden”. Voorzitter Rian Verwoert van Stichting Greenport Gelderland blikt terug op het bewogen maar leerzame jaar 2020: behalve omgaan met COVID-19 en de gevolgen van het virus voor de Gelderse tuinders ook oog voor de toekomst met nieuwe en innovatieve projecten.

Als Rian Verwoert terugkijkt op 2020 denkt hij vooral aan de veerkracht van de Gelderse tuinders. Toen COVID-19 zijn intrede deed in Nederland en medio maart de ‘intelligente lockdown’ inging was er even paniek in de tuinderssector. Verwoert: "Begrijpelijk, de volledige export lag plat en met name de bloemensector zat met de handen in het haar omdat ze niets af konden zetten.” Toch zag Verwoert de knop al snel omgaan, er werd naar oplossingen gezocht en gevonden. Met steun van de provincie Gelderland wist Greenport Gelderland een gedeelte van de eerste nood te lenigen, vindt de voorzitter. Tuinbouwproducten van Gelderse ondernemers gingen bijvoorbeeld tegen kostprijs naar de Voedselbank en door Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap werden extra bomen geplant. "Maar vooral de ondernemers lieten een enorme veerkracht zien.”

Langetermijnvisie
De coronacrisis gaf ook aanleiding tot nadenken over mogelijke risico’s in de sector, merkte Verwoert. "Ik vind het goed dat Greenports NL dat zo voortvarend heeft opgepakt en was blij dat ik namens Greenport Gelderland mocht meedenken over langetermijn-scenario’s voor de Nederlandse tuinbouwsector.” Inmiddels staan op www.tuinbouwscenarios.nl verschillende toekomstbeelden gericht op de tuinbouwsector in 2030. Verwoert: "Deze uitgeschreven scenario’s helpen ondernemers bij het uitstippelen van een visie voor hun eigen bedrijf. Het is belangrijk te anticiperen op mogelijke risico’s én kansen.”

Naast omgaan met de coronacrisis gingen ook de reguliere werkzaamheden door voor de voorzitter van Greenport Gelderland. Afgelopen maand werden weer vele projecten van agrarische ondernemers goedgekeurd. Verwoert: "We financieren vanuit het innovatiefonds diverse projecten op bijvoorbeeld het gebied van energietransitie of milieuvriendelijker produceren, denk aan onderzoek naar alternatieve manieren van gewasbescherming in de fruitteelt of bomenteelt en het produceren van nieuwe gewassen in Nederland.”

Toekomstbestendige tuinderssector
Provincie Gelderland ondersteunt innovatie financieel met een bijdrage van 1,6 miljoen euro. Daarmee financiert Greenport Gelderland onder meer kennisverspreiding tussen tuinders. "Ook hier zie ik weer de veerkracht van onze leden, we gingen naadloos over van fysiek naar digitaal kennis delen via digitale studiegroepen en webinars. Die verbinding tussen ondernemers stimuleren we ook, we willen samen gaan voor een toekomstbestendige tuinderssector in Gelderland.” Om die reden is Verwoert ook blij met de start van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. "Een hele mooi ontwikkeling, aantrekkelijk fruitteeltonderwijs is belangrijk voor het voortbestaan een gezonde sector. Er is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in de teelt, techniek en data en daarom is deze opleiding ook beschikbaar voor andere sectoren dan de fruitteelt.” De Fruit Tech Campus is nu regionaal ingestoken, Verwoert hoopt op een landelijke uitrol.

Een bewogen maar leerzaam jaar, zo kijkt Verwoert terug op 2020. "We waren er voor onze leden en ik merk dat dat wordt gewaardeerd.” Ook in 2021 vindt Verwoert betrokken zijn bij de Gelderse tuinders het belangrijkste speerpunt voor Greenport Gelderland. "Met betrokkenheid kunnen we de ondernemers motiveren goed te ondernemen. Wij willen graag de linking pin zijn tussen ondernemers onderling en overheid.” Kennis uitwisselen over duurzaam ondernemen tussen sectoren onderling, afstemmen met de politiek en innovatieve projecten uitrollen. "Vooruit blijven gaan.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA